Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oddział Chirurgii ogólnej

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM

lek. med. Piotr Hałabis – specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej,

 

LEKARZE

lek. med. Mieczysław Dybiec – specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej,

lek. med. Włodzimierz Kostrzewa – specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej,

lek. med. Marian Urban – specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej, specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej,

lek. med. Jan Łukasik – specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej,

 

 

 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

mgr Wioletta Wojtan

KONTAKT Z ODDZIAŁEM

Ordynator

15 8436636

Pielęgniarka Oddziałowa

15 8436637

Gabinet lekarski

15 8436638

Sekretariat

15 8436637

Dyżurka pielęgniarek

15 8436639

 

LOKALIZACJA:

Blok A II piętroJPEGschemat.jpeg

Wejście główne przez blok C oraz przez blok A od strony izby przyjęć.

 

SPECYFIKA ODDZIAŁU :

Liczba łóżek: 22

Oddział wykonuje świadczenia z zakresu leczenia operacyjnego i zachowawczego.

W ramach  leczenia operacyjnego wykonuje zabiegi metodą otwartą i laparoskopową w zakresie:

W ramach leczenia zachowawczego oddział udziela świadczeń w zakresie:

Oddział oprócz przyjęć planowych zabezpiecza chirurgicznie całą dobę nagłe przypadki z rejonu.

Świadczenia udzielane są przez wyspecjalizowaną kadrę lekarską i pielęgniarską. Personel oddziału stale podnosi swoje kwalifikacje medyczne, kształci się na kursach podyplomowych dla lekarzy i pielęgniarek, uczestniczy w konferencjach naukowych oraz w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych, które pozwalają nabyć nowe umiejętności i wiedzę dotyczące wymagań i standardów, jakie obowiązują w ochronie zdrowia.

Oddział posiada wyposażone w specjalistyczny sprzęt salę pooperacyjną ze stanowiskami intensywnego nadzoru pooperacyjnego oraz dwa gabinety zabiegowe, zapewniając leczenie operacyjne  na wymaganym poziomie. Oddział jest obecnie po częściowym remoncie, co znacznie podnosi standard udzielania świadczeń.

Oddział Chirurgii Ogólnej, w celu zapewnienia szybkiej i profesjonalnej opieki pacjentom, ściśle współpracuje:

-        z Pracownią Diagnostyki Obrazowej, w szczególności z pracownią tomografu komputerowego, w celu przeprowadzenia szybkiej i dokładnej diagnostyki problemu zdrowotnego pacjenta,

-        z Blokiem Operacyjnym w ramach wykonywania operacji i drobnych zabiegów;

-        z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii w zakresie znieczulania pacjentów do zabiegu  i leczenia pacjentów z zagrożeniem życia,

-        z Działem Fizjoterapii w zakresie świadczenia usług z zakresu  kinezyterapii, fizykoterapii, rehabilitacji dla pacjentów leczonych w oddziale,

-        z Oddziałem Rehabilitacji, jako kontynuację leczenia poprzez przywracanie pacjentowi sprawności fizycznej po przeprowadzonym leczeniu pacjentów po zabiegach chirurgicznych,

-        z ośrodkami klinicznymi.

W Szpitalu funkcjonuje poradnia chirurgii ogólnej, która umożliwia kontynuację leczenia pacjentów wypisanych z oddziału.

 

HISTORIA

 Początki działalności chirurgicznej szpitala w Janowie Lubelskim notuje się od 1933r., kiedy to pracę podjął  dr Jeremiasz Sowiakowski, asystent Lwowskiej Kliniki Chirurgicznej. Dr Sowiakowski znacznie rozwinął i unowocześnił szpital. Została zorganizowana sala operacyjna. Zaczęto prowadzić operacje. Jednocześnie za dr Sowiakowskim przybyło kilku lekarzy, którzy rozpoczynali swą pracę na dość trudnym terenie. W 1935 r. został wybudowany nowoczesny, jak na ówczesne czasy, pawilon szpitalny, w którym znajdowały się sala operacyjna z zapleczem, sale zabiegowe, porodówka i sale łóżkowe mieszczące około 40 łóżek. Stworzono oddział chirurgiczny i ginekologiczno - położniczy, prowadzony przez dyrektora szpitala i ordynatora oddziału J. Sowiakowskiego.W roku 1944 szpital kontynuował w dalszym ciągu swoją działalność. Dominującym oddziałem w szpitalu był oddział chirurgiczny kierowany przez dr Sowiakowskiego. Kontynuowano leczenie wielu chorych i rannych w ostatnich działaniach wojennych, jak również świadczono pomoc dla miejscowej ludności.

Po odejściu dr J. Sowiakowskiego, z chwilą osiedlenia się w Janowie Lubelskim dr Stefana Szymczyka, który objął jednocześnie dyrekcję szpitala i ordynaturę oddziału chirurgicznego, ginekologicznego i położniczego, nastąpiło znaczne rozszerzenie działalności oddziału chirurgicznego i całego szpitala. Zwiększyło się zatrudnienie lekarzy, pielęgniarek, położnych oraz personelu pomocniczego. Szpital był już wtedy jednostką budżetową państwa. Wykonywano dużo zabiegów operacyjnych o szerokim zakresie. Zespół chirurgów z ordynatorem na czele brał czynny udział w działalności Polskiego Towarzystwa Chirurgicznego.

W 1954r. ordynaturę oddziału chirurgicznego i jednocześnie dyrekcję szpitala objęładr Wanda Stefaniak - starszy asystent II Kliniki Chirurgicznej AM w Lublinie. Oddział prowadziła do 1959r. W ciągu 5 lat pracy dr Wanda Stefaniak rozpoczęła modernizację szpitala. Przeprowadziła wiele remontów, zwiększyła kadrę lekarską, pielęgniarską i personelu pomocniczego. Czynnie uczestniczyła w organizowaniu placówek służby zdrowia na wsi. Następnie przez okres 1 roku obowiązki ordynatora i dyrektora szpitala pełnił dr Kazimierz Ryziński z Zakopanego. W okresie działalności tych lekarzy szpital i oddział chirurgiczny spełniał swą rolę wobec potrzeb tutejszej ludności.

W IX 1960 roku ordynaturę oddziału chirurgicznego i stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego objął Władysław Anasiewicz - starszy asystent II Kliniki Chirurgicznej w Lublinie. Z chwilą objęcia ordynatury oddziału chirurgicznego stan lecznictwa chirurgicznego przedstawiał się następująco: ordynator, dwie pielęgniarki dyplomowane plus jeden asystent, jedna pielęgniarka instrumentariuszka, 5 asystentek PCK, 4 salowe. Łóżek na oddziale chirurgicznym było 22.

W tym okresie uległy poprawie warunki pracy pionu chirurgicznego. Zwiększyła się obsada lekarzy, pielęgniarek, co pozwoliło w znacznym stopniu zaspokoić potrzeby tutejszego terenu z zakresu chirurgii. Wykonywano wiele zabiegów operacyjnych o szerokim zakresie. Przeprowadzano szkolenia lekarzy i personelu średniego na bazie tutejszego szpitala i poszczególnych klinik lubelskich.

10.VI.1982 r. Oddział Chirurgiczny przeniesiono do budynku nowego szpitala. Pacjenci zostali przeniesieni w przeddzień uroczystego otwarcia szpitala 11.VI.1982 r. Ordynatorem był wówczas lek. Władysław Anasiewicz, który pełnił tę funkcję do 1994 r., zastępcą lek. Krzysztof Kalita, pozostały personel to: lek. Mieczysław Dybiec, lek. Piotr Rząca, lek. Piotr Wilkos, lek. Danuta Piotrowska, lek. Marian Urban, lek. Roman Bańkowski, lek. Andrzej Kowalik, lek. Jacek Sampor, dr n. med. Tadeusz Oleksy, pielęgniarka oddziałowa Janina Iwan Woźnica.

Oddział posiadał jedną z lepiej wyszkolonych kadr lekarskich. Pozwoliło to na rozszerzenie zakresu operacji, tak jakościowego jak i ilościowego. Wykonywano przeciętnie ponad 700 operacji rocznie. Działalność Ordynatora zmierzała do doskonalszego wyspecjalizowania poszczególnych asystentów w węższych dziedzinach chirurgii, jak urologia, chirurgia naczyniowa, dziecięca, a także onkologiczna.

Kontynuację rozwoju Oddziału Chirurgii od 1994 r. przejął nowo powołany ordynator lek. Mieczysław Dybiec specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej. Kierował zespołem doświadczonych chirurgów, kształcąc jednocześnie nową kadrę. W zespole pracowali lek. Dorota Gontarz, lek. Piotr Hałabis, lek. Włodzimierz Kostrzewa, lek. Piotr Roczniak, lek. Anna Solińska, lek.  Marian Urban, lek. Piotr Wilkos oraz pielęgniarka oddziałowa Genowefa Wojtan.

Monika Koguc „Historia szpitalnictwa w Janowie Lubelskim po II wojnie światowej w latach 1945-1998”

Od 01 lipca 2013 r. na czele kadry lekarskiej oddziału chirurgii stanął lek. Włodzimierz Kostrzewa – specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej. Obecnie w oddziale pracuje zespół doświadczonych chirurgów w składzie: lek. Mieczysław Dybiec, lek. Piotr Hałabis, lek. Jan Łukasik, lek. Marian Urban, lek. Piotr Wilkos. W oddziale pracuje 13 pielęgniarek pod kierownictwem pielęgniarki oddziałowej mgr Wioletty Wojtan.

 

AKTUALNOŚCI 

Oddział Chirurgii SPZZOZ w Janowie Lubelskim informuje o poszerzeniu zakresu swoich usług, organizując w ramach Poradni Chirurgicznej, poradnictwo dla pacjentów ze stomią. W trosce o jakość życia pacjentów z wyłonioną stopią, udzielane będą porady dotyczące pielęgnacji stomii, sprzętu do zaopatrzenia stomii oraz zaleceń dietetycznych. Każdy pacjent ze stopią powinien pozostawać w stałym kontakcie z poradnią dotyczy to zwłaszcza tych osób, które nie mogę odnaleźć się w nowej często bardzo trudnej dla nich sytuacji życiowej.

Pielęgniarka posiadająca odpowiednie kwalifikacje udzieli odpowiedzi na nurtujące i trudne dla pacjenta pytania oraz pomoże w psychologicznych aspektach życia ze stopią.

Jednocześnie informuje, iż od miesiąc września w ramach oddziału chirurgii przy współudziale chirurga naczyniowego p. dr Grzegorza Borka realizowany jest kontrakt z zakresu Chirurgii naczyń.

 

DLA PACJENTA

Oddział Chirurgii SPZZOZ w Janowie Lubelskim informuje o poszerzeniu zakresu swoich usług, organizując w ramach Poradni Chirurgicznej, poradnictwo dla pacjentów ze stomią. W trosce o jakość życia pacjentów z wyłonioną stopią, udzielane będą porady dotyczące pielęgnacji stomii, sprzętu do zaopatrzenia stomii oraz zaleceń dietetycznych. Każdy pacjent ze stopią powinien pozostawać w stałym kontakcie z poradnią dotyczy to zwłaszcza tych osób, które nie mogę odnaleźć się w nowej często bardzo trudnej dla nich sytuacji życiowej.

Pielęgniarka posiadająca odpowiednie kwalifikacje udzieli odpowiedzi na nurtujące i trudne dla pacjenta pytania oraz pomoże w psychologicznych aspektach życia ze stopią.

Jednocześnie informuje, iż od miesiąc września w ramach oddziału chirurgii przy współudziale chirurga naczyniowego p. dr Grzegorza Borka realizowany jest kontrakt z zakresu Chirurgii naczyń.

 

Wersja XML