Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Skargi i wnioski

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim lub Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa przyjmują w sprawie skarg i wniosków w każdą   środę w godzinach od 11.00  do  13.00.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej:

• osobiście w sekretariacie,

• przesyłane na adres SP ZZOZ: Samodzielny Publiczny Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. J. Zamoyskiego 149, 23 -300 Janów Lubelski,

• przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:,

• ustnie do protokołu: w sekretariacie Dyrektora SP ZZOZ , codziennie w godzinach urzędowania,

• skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego, pozostają bez rozpatrzenia.

Wersja XML