Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prawa Pacjenta

Drogi Pacjencie!
 
W Zakładzie Opieki Zdrowotnej SP ZOZ korzystając z usług medycznych masz szereg praw i obowiązków.
Aby ułatwić Tobie i nam proces Twojego leczenia zapoznaj sie z nimi.
Przestrzeganie praw pacjenta jest ustawowym obowiązkiem wszystkich placówek medycznych i personelu medycznego.

Prawa pacjenta są zbiorem praw, zawartych między innymi w Konstytucji RP, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, czy też ustawie o zakładach opieki zdrowotnej. 

Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych:

Pacjent ma również prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
 

Prawo wyboru:

Prawo do informacji:

Prawo do wyrażania zgody: 

Pacjent, także małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia świadomej zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego. 

Jeżeli pacjent:

prawo do wyrażania zgody ma przedstawiciel ustawowy, a w przypadku jego braku – opiekun faktyczny. 

Pacjent ma prawo odmówić lub zażądać zaprzestania udzielania świadczenia. 

Pacjent:
ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego. 

W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę wyraża się w formie pisemnej. 

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza: 
 • Sprzeciw wobec opinii albo orzecznictwa lekarza można wnieść gdy mają one wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta.
 • Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej, działającej przy Rzeczniki Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia.

Prawo do dokumentacji medycznej:

Dokumentacja medyczna (kartoteka pacjenta) jest własnością zakładu opieki zdrowotnej.

Pacjent ma prawo do dostępu do swojej dokumentacji medycznej prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej.
Formy udostępniania:
 • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii; 
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę.

Prawo do:

 • prawo do poufności – bez zgody pacjenta nie wolno informować nikogo o jego stanie zdrowia. Pacjent mam natomiast prawo wskazać komu informację objęte tajemnica będą przekazywane. Prawo to obowiązuje także po śmierci pacjenta.
 • prawo do poszanowania intymności i godności
 • prawo do obecności bliskiej osoby przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych – osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych może odmówić obecności osoby bliskiej ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta lub w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego. Odmowa musi być odnotowana w dokumentacji medycznej.
 • obecność innych osób wymaga zgody pacjenta.
 • prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie, przebywając w zakładzie opieki zdrowotnej świadczącym świadczenia całodobowe lub całodzienne.
 • prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego – prawo do kontaktu z innymi osobami, ale też pacjent ma możliwość odmowy takiego kontaktu. Pacjent ma prawo również do dodatkowej opieki pielęgniarskiej, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych – jeżeli zakład opieki zdrowotnej ponosi koszty realizacji powyższych praw, może obciążyć nimi pacjenta.
 • prawo do opieki duszpasterskiej.

Skargi pacjentów:

Składane wówczas gdy pacjent lub osoba go reprezentująca uzna, że prawa pacjenta zostały naruszone. Pacjent może:
 • zwrócić się do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia, a następnie do kierownika placówki.
 • złożyć skargę do Rzecznika Praw Pacjenta.
 • zwrócić się do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – jeżeli naruszenie prawa dotyczyło czynności medycznej.
 • złożyć skargę do NFZ – skarga pisemna nie zwierająca imienia i nazwiska oraz adresu osoby, która ja wniosła nie zostanie rozpatrzona.
 • skierować sprawę do sądu
Skargi mogą być składane pisemnie lub ustnie. Pacjent ma prawo żądać pisemnego potwierdzenia przyjęcia skargi.
Wersja XML