Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Misja i polityka jakości

Polityka zintegrowanego systemu zarządzania

(jakość i zarządzanie energią)

 

    Celem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych  jest świadczenie usług medycznych na wysokim poziomie zgodnie z oczekiwaniami pacjentów, zapewniając im i personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy przy jednoczesnym minimalizowaniu zużycia energii.

     Koncentrujemy się na poznawaniu i spełnianiu oczekiwań naszych pacjentów, dążymy do osiągnięcia najwyższego poziomu jakości świadczonych usług starając się, by nasza oferta była dostosowywana do ich indywidualnych potrzeb.

 

Przyjętą w tym zakresie politykę realizujemy poprzez następujące cele:

 

     Chcąc osiągnąć powyższe cele w zakresie ciągłego doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania podjęliśmy decyzje o wdrożeniu systemu zarządzania jakością według ISO 9001:2015 oraz systemu zarządzania energią według ISO 50001: 2018.

     Kierownictwo Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania obu systemów zarządzania weryfikuje powyższą politykę przystosowując ją do zmieniających się warunków.

     Zakład nasz zarządza ryzykiem, a tym samym wszelkie decyzje o znaczeniu strategicznym  w obszarze świadczenia usług medycznych i zarządzania energią podejmowane są w oparciu  o wyniki szacowania i oceny ryzyka przeprowadzonej zgodnie z wcześniej przyjętą metodyką.

     Powyższa polityka jest znana wszystkim zatrudnionym w zakładzie oraz podana do wiadomości zainteresowanym stronom.

    W oparciu o ogólne cele opracowane są cele szczegółowe jakościowe i dotyczące zużycia energii okresowo weryfikowane przez Dyrektora.     

     Kierownictwo zakładu deklaruje nadzór nad realizacją przyjętej polityki i zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich zasobów i środków niezbędnych do wykonania założonych postanowień.

 

 

Dyrektor

                                                                                               SPZZOZ w Janowie Lubelskim

                                                      mgr Renata Ciupak                                                                                                                                                                                                                          

Wersja XML